مدیرکل


 
رضا قادری
 
 
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان