شورای امر به معروف و نهی از منکر

 
 
 
 
شرایط امر به معروف و نهی از منکر به فرمایش
مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اعضای شورا
  
 
 
 

جلسه ستاداحیاء امربه معروف ونهی ازمنکر باحضورالله مرادی - جانشین دبیرستادامربه معروف ونهی ازمنکرکردستان ، مهندس قادری - مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی کردستان ، حجت الاسلام والمسلمین عاصمی قائم مقام نمایندگی ولی فقیه در بنیادمسکن استان ، وسایراعضاء مورخ 94/10/12 دردفترمدیرکل بنیاد استان برگزارگردید ، درابتدای این جلسه ، مهندس قادری مدیرکل بنیادمسکن کردستان گفت  برنامه های ابلاغی ستاد احیاء امربه معروف ونهی ازمنکر استان بامحورهای شناسایی ، برنامه ریزی شده وانجام شده وی  گفت ، امربه معروف ونهی ازمنکرجزء برنامه های دینی ما است وظیفه همه می باشدکه افراد رابه کارنیک دعوت نماییم و امربه معروف ونهی ازمنکر دربنیاد جایگاه خاصی داشته ودارد، سپس حجت الاسلام والمسلمین عاصمی طی سخنانی گفت امام حسین (ع) امربه معروف رااصلاح باشرایط خاص بیان کرده وهمچنین امام (ره) درباره امربه معروف گفته علم شرط واجب امربه معروف است وکسی که علم نداردتکلیف ندارد وی اظهارداشت امربه معروف ونهی ازمنکرکار کسانی میباشد که علم وشناخت کافی ازمعروف ومنکر داشته باشندوخودرعایت کنندتلبتوانند این وظیفه رابه خوبی انجام دهندوبرای حرکت دراین مسیر بایددرساختارهادقت گردد، الله مرادی جانشین دبیرستادامربه معروف ونهی ازمنکراستان بااشاره به مهم بودن علم وآگاهی درهمه امورگفت بایدباشناخت امربه معروف ونهی ازمنکرانجام گیرد وبه سمت وسوی بایدرفت که منکرراشناسایی کنیم ومانندآینه باشیم ودراصول وارزشهای اسلامی شناخت کافی لازم است تادراین مسیرحرکت کنیم وبه قله اصلی برسیم وی گفت درراستای امربه معروف ونهی ازمنکردرمجموعه هرسازمان بایدهمبستگی وعلم وشناخت باشدتاسازمان ازاشتباه مصون بماندوهرکه وظیفه وتکلیف خودش راانجام دهدوامربه معروف ونهی ازمنکریادآوری انجام وظیفه است وی خاطرنشان کردوظیفه ستادرفع اشکالات می باشدوکمک سازمانهامارادرانجام این ماموریت مهم موفق می کند وی ازبنیادمسکن استان که درانجام فریضه امربه معروف ونهی ازمنکربه خوبی کارکرده تشکرنمود و احکام مسوولیت رابه اعضاء شورای امربه معروف ونهی ازمنکربنیادمسکن کردستان داد ودرپایان بعدازبحث وتبادل نظرجهت حسن اجرای برنامه های ستاد مذکورپیشنهادهایی درخصوص کارهای فرهنگی و آموزشی ارایه وتصمیماتی اتخاذومواردی تصویب گردید