• سامان سجادی
    • سمت  - سرپرست بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره
  • تولد 1362

  • مدرک تحصیلی
    • کارشناسی ارشد عمران
  • سابقه خدمت 
    • 1385/12/01
 
 

 

 

کلیه آمار ارائه شده از ابتدای شروع طرح تا پایان خرداد 1400 می باشد

 

آمار کلی شهرستان دیواندره

جمعیت شهرستان: 80040 نفر

جمعیت روستایی شهرستان 43942 نفر

تعداد خانوارهای روستایی : 11223

تعداد واحدهای مسکونی : 10079 واحد

تعداد روستاهای سطح شهرستان: 173 روستا

تعداد روستاهای بالای 20 خانوار: 139 روستا

سند دار کردن اماکن روستایی

تعداد روستاهای دارای نقشه ماده 133 : 127روستا

تعداد اسناد صادره روستایی: 9390 جلد

تعداد اسناد صادره شهری: 1086 جلد

جمع اسناد صادره شهری و روستایی : 10476 جلد

تعداد روستاهای دارای اراضی تملکی ملی: 11 روستا 16 زمین  580816 متر مربع

تعداد روستاهای دارای اراضی صلح معاوض : 4 روستا 12 زمین - 94938 متر مربع

کل اراضی تملک شده : 675754 مترمربع

تعداد روستاهای اوقافی : گاوآهن تو 2 دانگ،برده سفید، قوچاق و کانی شیرین 6 دانگ ، گل قباغ 3 دانگ

 

واگذاری زمین روستایی

تعداد زمین واگذار شده به متقاضیان واجد شرایط از ابتدا تاکنون: 499 قطعه

کل قطعات تفکیکی : 725 قطعه

 

احداث مسکن در قالب مسکن مهر

تعداد متقاضیان انفرادی: 1379

تعداد متقاضیان تعاونی: 776

افراد عقد قرارداد شده انفرادی: 1379

افراد عقد قرارداد شده تعاونی: 776

تعداد واحدهای احداثی انفرادی: 1379

تعداد واحدهای احداثی تعاونی: 776

 

احداث مسکن از محل حساب 100 حضرت امام

تعداد واحدهای شهری احداثی: -

تعداد واحدهای روستایی احداثی: 20 واحد

 

احداث مسکن از محل سفر مقام معظم رهبری

تعداد واحدهای شهری احداثی: 66 واحد

تعداد واحدهای روستایی احداثی: -

نقشه طرح هادی روستایی

تعداد روستاهای مطالعه شده : 117 روستا

تعداد روستاهای دارای طرح هادی مصوب: 141 روستا

تعداد روستاهای در دست اقدام تهیه نقشه طرح هادی: -

تعداد روستاهای در دست اقدام بازنگری طرح هادی: 12 روستا

 

اجرای طرح هادی

تعداد روستاهای  با اجرای طرح هادی: 67 روستا

تعداد روستاهای به اتمام رسیده از محل سفر مقام معظم رهبری: 10 روستا

 

اقدام ملی مسکن

تعداد متقاضیان درخواستی: 365

تعداد متقاضیان تایید شده: 203

تعداد قطعات واگذار شده به بنیاد: 35

تعداد قطعات عقد قرارداد شده با متقاضیان: 35

تعداد واحدهای عقد قرارداد شده با متقاضیان: 105

تعداد واحدهای دارای فرم دستور نقشه: 105

تعداد واحدهای دارای پروانه ساختمانی: 15

تعداد واحدهای پی کنی شده : 18

تعداد واحدهای اجرای فونداسیون : 18

 

تسهیلات و خدمات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی

تعداد متقاضیان معرفی به بانک: 4696 واحد

تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات: 4168 واحد

تعداد متقاضیان عقد قرارداد شده: 4228 واحد

تعداد واحدهای احداث شده: 3986 واحد

 

تسهیلات مقاوم سازی از محل اعتبارات محرومین

تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات: 271 واحد

تعداد متقاضیان عقد قرارداد شده: 271 واحد

تعداد واحدهای احداث شده: 269 واحد

 

تسهیلات مقاوم سازی از محل اعتبارات سیل98

تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات: 122 واحد

تعداد متقاضیان عقد قرارداد شده: 122 واحد

تعداد واحدهای احداث شده: 122 واحد

تعداد کیسه سیمان تحویلی: 19200 کیسه

 

تسهیلات مقاوم سازی از محل اعتبارات زلزله 96

تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات: 25 واحد

تعداد متقاضیان عقد قرارداد شده: 25 واحد

تعداد واحدهای احداث شده: 25 واحد

تعداد کیسه سیمان تحویلی: 4000 کیسه

 

تسهیلات مقاوم سازی از محل اعتبارات زلزله 1400

تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات احداثی: 32 واحد

تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات تعمیری : 30 واحد

تعداد متقاضیان عقد قرارداد شده:-

 

تسهیلات احداثی دو معلول - بهزیستی

تعداد متقاضیان برابر با سهمیه ابلاغی :18 واحد

تعداد متقاضیان معرفی بانک : 18 واحد

تعداد واحد احداثی : 15واحد

 

تسهیلات احداثی ایتام کمیته امداد

تعداد متقاضیان برابر با سهمیه ابلاغی :1 واحد

تعداد واحد احداثی : 1 واحد