مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج                                      
 
سعیدرسولی
سابقه خدمت :  83/4/21
 
تحصیلات : مهندس عمران
سوابق مدیریتی :رییس دفترمدیرکل  و حساب 100بنیادمسکن استان