بدنه اخبار

جلسه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

با حضور مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ، اعضای هیات مدیره و مدیر حساب 100 حضرت امام (ره) ، جلسه هیات مدیره  خیرین مسکن ساز استان کردستان در محل دفتر مهندس قادری تشکیل گردید.

این جلسه به منظوربررسی عملکرد انجمن در سال گذشته ، تهیه و تدوین برنامه های انجمن در سال پیش رو ، تفاهم نامه دومعلولین استان و بررسی و اظهار نظر در خصوص زمین 280 واحدی خیرین شهرستان سنندج تشکیل گردید

مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان با تاکید برلزوم استفاده از همه دستورالعملها و مفاد قانونی انجمن در راستای نیل به اهداف در زمان مقرر گفت :

باید سعی شود با برگزاری جلسات با شهرداریها در تمامی استان پروانه های ساختمانی حدالامکان بصورت رایگان اخذ گردند