جلسه سال 92
دوره آموزشی مروری بر تجربیات بازسازی های اخیر در ایران
بازآموزی مبحث8 مقررات ملی ساختمان
بازسازی