ماده 1: مستندات

اين آئين نامه با استناد به بند9 ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و پيگيري وظايف مربوطه، آيين نامه داخلي كارگروه تخصصيتامين مسكن استان با مسئوليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي تدوين شده است.

 ماده 2 : رئيس كارگروه

به استناد ماده 1 (فصل سوم) شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن ، مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان بعنوان رئيس كارگروه تخصصي خواهد بود.

 ماده3 : دبير و دبيرخانه كارگروه

به استناد ماده 8 (فصل چهارم) شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن استان، اداره كل / سازمان بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان بعنوان دبير و حوزه مربوطه به عنوان دبيرخانه كارگروه تخصصي استان خواهد بود.

 ماده 4 : وظايف دبيرخانه كارگروه

به منظور ايجاد هماهنگي، پيگيري عمليات اجرايي كارگروه و ايجاد زير كارگروههاي تخصصي وابسته، دبيرخانه كارگروه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي تشكيل و دبيركارگروه موظف است دستور جلسات را با هماهنگي رئيس يا جانشين كارگروه تنظيم نموده واز طريق دعوتنامه حداكثر يك هفته پيش از برگزاري جلسه، براي كليه اعضاء ارسال نمايد.

بند 1 : دبير كارگروه كه با حكم رئيس كارگروه منصوب ميگردد مسئوليت دبيرخانه را بعهده دارد.

بند 2 : پيشنهادات اعضاء كارگروه تخصصي تامين مسكن استان براي درج در دستور جلسات به دبيرخانه كارگروه تخصصي استان ارسال خواهد شد.

بند 3 : محل برگزاري جلسات توسط دبيرخانه كارگروه تخصصي استان  تعيين مي شود.

بند 4 : مسئوليت پيگيري مصوبات كارگروه تخصصي استان با دبيركارگروه مي باشد.

بند 5 : دبير خانه كارگروه تخصصي استان موظف است صورتجلسه و ضمائم مربوطه را حداكثر يك هفته پس از برگزاري جلسات براي اعضاء كارگروه تخصصي استان ارسال نمايد.

بند 6 : در مواردي كه در صورتجلسات براي ارسال ضمائم و موارد پيوست قيد زمان ذكر شده باشد. دبيرخانه مي بايست بر اساس زمان تعيين شده اقدام نمايد .

بند 7 : دبيركارگروه موظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش عملكرد كارگروه تخصصي استان و ميزان مشاركت اعضاء را  به رئيس كارگروه تخصصي تامين مسكن استان و اداره كل مديريت بحران استان كردستان ارائه نمايد.

بند 8 : دبيرخانه به استناد تصميمات كارگروه و حسب ضرورت، موضوعات مربوطه را جهت طرح و بررسي به كارگروههاي تخصصي شهرستاني ارجاع مي نمايد. باتوجه به شقوق مختلف وظايف كارگروه براي هر موضوع تخصصي، زيركارگروه‌هايي تشكيل مي‌گردد كه رئيس آن (زيركارگروه) توسط رئيس كارگروه طي حكمي منصوب مي‌گردد.

بند 9 : كليه مكاتبات اداري و پشتيباني كارگروه از طريق دبيرخانه با امضاء دبير انجام مي‌گيرد مگر در مواردي كه ضرورت تائيد و امضاء آن با رئيس كارگروه باشد.

 ماده 5 : نحوه تشكيل جلسه و تنظيم مصوبات كارگروه

جلسات كارگروه تخصصي استان با حضور اكثريت اعضاء(3/2) رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با نصف بعلاوه يك اعضاء حاضر در جلسه به عنوان مصوبه منظور مي‌شود..

بند 1 :  رأي گيري براي موضوعات مربوطه بصورت علني انجام مي گيرد .

بند 2 : جلسات عادي كارگروه به طورمعمول بصورت ماهانه و بر اساس برنامه تنظيم شده برگزار خواهد شد.

بند 3 : در غياب رئيس كارگروه، اداره جلسات به عهده جانشين تعيين شده توسط ايشان خواهد بود.

بند 4 : حضور ساير افراد، بجاي نمايندگان ثابت و تام الاختيار معرفي شده در جلسات كارگروه مجاز نيست.

بند 5 : مصوبات جلسات كارگروه، توسط رئيس كارگروه يا جانشين ايشان جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

 بند 6 : در صورت ضرورت و به تشخيص رئيس و يا درخواست اعضاي كارگروه، جلسات فوق العاده تشكيل خواهد شد.

بند 7 : كليه تصميمات و مكاتبات اداري از طريق رئيس يا جانشين ايشان و يا  دبير كارگروه انجام مي گيرد.

 ماده 6  : مقررات اداري وحضور و غياب

اسامي حاضرين و غائبين در جلسه، در صورتجلسات درج و به صورت گزارش ادواري براي سازمان ها ، شركت ها و ادارات ذيربط  ارسال مي شود.

بند 1 : در صورتيكه هر يك از اعضاء اصلي كارگروه بيش از 2 جلسه متوالي يا 3 جلسه متناوب در يك سال در جلسات حضور نيابد مراتب كتباً توسط رئيس كارگروه به دستگاه اجرايي ذيربط اعلام مي گردد تا نسبت به معرفي فرد جايگزين اقدام گردد.

بند 2 : نماينده سازمان مديريت بحران استان به عنوان عضو اصلي و با وظيفه نظارت و هماهنگ كننده در جلسات شركت مي نمايد.

ماده 7 :

حق‌‌الزحمه اعضاء و متخصصين كارگروه در قبال فعاليت‌ها، شركت در جلسات، انجام بررسي‌ها و تحقيقات و ... با رعايت مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه به استناد ماده (11) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ماده (23) آئين‌نامه اجرائي خواهد شد.

 اين آئين نامه در 7 ماده و 18 بند در تاريخ ........................ به تصويب كارگروه تخصصي تامين مسكن استان‌‌ رسيده و طي نامه شماره ........................... 

مورخ .................. رئيس محترم كارگروه تخصصي استان جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.