‌‌‌         لقمان یونسی
 
  • ‌‌‌سمت اجرایی
  • سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مریوان
  • ‌‌‌تولد 
  • 1359
  • ‌‌‌تحصیلات 
  • کارشناسی ارشد سازه
  • ‌‌‌سابقه خدمت
  • 84/11/01
 
   

1-تامین مسکن محرومان ازمحل حساب100 امام(ره).

2-بهسازی ونوسازی مسکن روستایی وشهرهای زیر25هزارنفرجمعیت.

3-بازسازی مناطق آسیب دیده ازسوانح طبیعی.

4- تعمیرمسکن واحداث حمام خانه های روستایی.

5-طرح نظام فنی روستایی.

6-احداث مسکن ارزان قیمت برای اقشارکم درآمدشهری.

7-تهیه واجرای طرح هادی روستایی.

8-سند دارکردن خانه های روستایی وشهرهای زیر25هزارنفرجمعیت.

9-بهسازی بافت باارزش روستایی.

10-تملک وواگذاری زمین جهت احداث مسکن روستایی.

11-ارائه خدمات فنی صدورپروانه ساختمان روستایی.

12-طرح توسعه پایدارمنظومه های روستایی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(توسعه روستابه منزله یکی ازاجزای جدایی ناپذیرونیروی محرکه فرآیندتوسعه کشوربه شمارمیرود .

 

اهم فعالیت های بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان مریوان:

1-بازسازی شهر وروستاهای خسارت دیده براثربمباران هشت سال جنگ تحمیلی شامل : (بازسازی 715واحد مسکونی و 56واحدتجاری، تعمیر6008واحدمسکونی و486واحدتجاری، توزیع انواع مصالح ساختمانی)

2-ساخت 22واحدمسکن محرومین وتحویل به خانوارهای دارای شرایط لازم براساس مصوبه هیئت امناء حساب 100شهرستان.

3- ساخت 78واحدمسکن ارزان قیمت شهری وتحویل به خانوارهای دارای شرایط لازم براساس مصوبه هیئت امناء حساب 100شهرستان.

4-بهسازی ومقاوم سازی956واحدمسکونی روستایی و712واحدشهری زیر25هزارنفرجمعیت. : بیش ازشصت وپنج درصد واحدهای مسکونی روستایی این شهرستان کلنگی وغیرمقاوم هستند. متاسفانه علی الرغم اینکه شهرستان مریوان برروی گسل خطرناک مریوان- سیرجان قرارگرفته و توجیه کامل مردم دراین رابطه توسط کارشناسان بنیادوتشریح نحوه کمک های دولت درامر بهسازی، استقبال ازطرح خیلی کم است.                                                                                        

5-بازسازی ویادرحال بازسازی 585واحدمسکونی وتعمیرات616واحدمسکونی شهری وروستایی خسارت دیده ناشی از حوادث طبیعی.

5-کمک به تعمیرمسکن ویااحداث حمام روستایی 584فقره درسطح روستاهای شهرستان.

6-راه اندازی دفاترطراحی ونظارت نظام فنی روستایی درشهرستان با16نفرعضو جهت طراحی نقشه های مسکن روستایی ونظارت دقیق برساخت وسازهای مسکن روستایی زیرنظربنیادمسکن انقلاب اسلامی.

7-مطالعه وتهیه نقشه طرح هادی روستایی برای 125روستای بالای 20خانوارشهرستان وتحویل به دهیاران.

8- مطالعه وبازنگری طرح هادی 10روستا ودرحال حاضر41روستا نیز درحال بازنگری است.

 

9- اجرای فاز اول طرح هادی در40روستای شهرستان ودرحال حاضر10روستانیز درحال اجراء است.

10-اجرای جدول گذاری، زیرسازی وآسفالت معابراصلی 21روستای شهرستان بامشارکت بنیاد مسکن ودهیاران.                                                                                                                            

11-تملک زمین ملی ازطریق منابع طبیعی درروستاهای مستعدتوسعهجهت ساخت مسکن روستایی وواگذاری 252قطعه به افرادواجدشرایط.                                             .                                 12-صدوراسنادمالکیت اماکن روستایی7993جلدواماکن شهرهای زیر25هزارنفر2030 جلد با همکاری اداره محترم ثبت اسناد.                                                                                     

13-کمک به ساخت 150واحدمسکن محرومین روستایی شهرستان باهمکاری حساب 100و سازمان محترم برنامه وبودجه.

14- ارائه خدمات فنی صدورپروانه وتعیین وضعیت برای هرگونه ساخت وسازهای خارج ازمحدوده شهرها.

15-تصویب 3روستابعنوان روستاهای دارای بافت باارزش و3روستابعنوان روستاهای هدف گردش گری ومطالعه فاز اول آنها. انشاالله به مرحله اجرا نیزخواهندرسید.

16- طرح توسعه پایدارمنظومه های روستایی: به منظورتجمیع پتانسیل های موجوددرروستاها،تقویت پایداری روستاها، اثرپذیری واثرگذاری روستاهابرهمدیگر،شکوفایی وسرزندگی محیط های روستایی، توسعه فعالیت های اجتماعی- اقتصادی و کالبدی، ایجاداشتغال ورونق کسب وکار وافزایش سطح درآمد روستائیان. همچنین تثبیت جمعیت روستایی.  

خوش بختانه این طرح شامل بخش خاو میرآبادمریوان شده ودراین زمینه فعالیت های خوبی صورت گرفته است. ازجمله :پروژه های محرک اثربخش- کسب وکارهای خردخانگی- کسب وکارهای کارگاهی.

کسب وکارهای خردخانگی

کسب وکارهای کارگاهی

پروژه های محرک اثربخش

نفراشتغال

تعداد

نفراشتغال

تعداد

نفر اشتغال

تعداد

205

197

64

53

114

65