جمیل دست واره

متولد : 1356

سابقه خدمت : 5 / 2 / 1385

تحصیلات : کارشناسی ارشد سازه

شماره تماس : 36227002

دورنگار :  36226860