بدنه اخبار

اولین جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن استان در سال 92

مصوبات جلسه

پيرو دعوتنامه شماره 3859/24 مورخ 11/3/92 و در راستاي اجراي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور وآئين نامه اجرايي آن، اولين جلسه كارگروه تخصصي تامين مسكن استان در مورخ 13/3/92 ساعت9:30 صبح در محل سالن جلسات ساختمان اداري بنيادمسكن انقلاب اسلامي كردستان با حضور امضاءكنندگان به شرح ذيل تشكيل و موارد زير به تصويب رسيد.

 

1)      مقرر گرديد بمنظور برنامه ريزس تشكيل جلسات كارگروه،اعضاء نسبت به معرفي نماينده تام الاختيار برابر جدول زيل تا مورخ 25/3/92 اقدام نمايند.

نام ونام خانوادگي

پست سازماني

شماره تلفن همراه

شماره تماس ثابت

 

 

 

 

2)      مقرر گرديد با استناد به به نامه شماره31/16976 مورخ 14/2/92 قاءم مقام رئيس شورايعالي مديريت بحران كشور جلسات كارگروه تخصصي در سطح استاني هر دو ماه يكبار و در سطح شهرستاني بصورت ماهانه برگزار گردد.

3)      نظر به افزايش هزينه هاي تمام شده در ساخت مسكن مقرر گرديد پيگيري لازم جهت افزايش سقف تسهيلات مسكن روستايي صورت گيرد.

4)      با عنايت به اهميت موضوع"پيشگيري " به عنوان يكي از مراحل چهار گانه مديريت بحران مقرر گرديد اداره كل مديريت بحران نسبت به تامين اعتبار لازم جهت فرهنگ سازي ساخت وساز اصولي و مقاوم اقدام نمايند.

5)      از آنجائيكه ساخت وسازهاي غير مجاز و خاج ازمحدوده تاثير بسزايي در عدم ارائه خدمات رساني بيشتر بويژه در هنگام وقوع حوادث دارند،مقرر گرديد مراجع زيربط نسبت به كنترل و جلوگيري از اينگونه ساخت وسازها اقدام نمايند و بمنظور تسريع در حل مشكلات متقاضيان و هدايت اصولي ساخت وساز در محدوده شهر وروستا نسبت به بازنگري طرح هادي در روستاهاي حاشيه شهرها اقدام لازم صورت گيرد.

6)      با عنايت به تعيين دهياران روستاها بعنوان مدير ارشد روستا برابر آئين نامه اجرايي ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه،هرگونه ساخت وساز غير مجاز در محدوده روستا توسط دهيار كنترل و گزارش گردد.

7)      مقرر گرديد با عنايت به اهميت موضوع تامين مصالح در هنگام وقوع حوادث و بحران جهت تامين مسكن مقاوم،كاگروه زير بنايي استان در صدور مجوز كارگاههاي تامين مصالح مساعدت لازم بعمل آورند.

8)      نظر به اهميت اطلاع رساني در مرحله آمادگي از مراحل چهارگانه مديريت بحران،سامانه پيام كوتاه جهت ارسال آخرين اخبار و اطلاعيه ها به اعضاء كارگروه هاي تخصصي توسط  اداره كل مديريت بحران استان راه انداز  وفعال گردد.

9)      با عنايت به اهميت اطلاع رساني و افزايش سطح آگاهي جامعه در راستاي شناخت خطرات و حوادث قهري و تشويق و ترغيب مردم به مقاوم سازي و رعايت مقررات ملي ساختمان در ساخت و سازها،رسانه ملي (صدا وسيما) نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي مرتبط با موضوع اقدام لازم صورت گيرد.

10)  بمنظور انجام مطالعات و اجراي پروژه هاي عمراني نظير ديوارهاي حايل و... جهت جلوگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث غير مترقبه همانند سيل، زلزله، رانش و... اعتبارات عمراني از محل اعتبارات حوادث در اختيار دستگاه هاي ذيربط قرار گيرد.

11)  باتوجه به اينكه بخش قابل توجهي از واحدهاي مسكوني شهري در بافت فرسوده واقع گرديده،در خصوص نوسازي بافت هاي فرسوده شهري دستگاه هاي مرتبط اقدام لازم بعمل آورند.

12)  مقرر گرديد بمنظور يكسان سازي آمار واظلاعات،بانك اطلاعات جامع تهيه و دراختيار اعضاء قرار گيرد.

13)  مقرر گرديد شرح وظايف كارگروه به اعضاء ابلاغ شود.

حاضران در جلسه

نمايندگان اعضاي كار گروه

نمايندگان كارگروه تخصصي تامين مسكن (بنيادمسكن انقلاب اسلامي كردستان)

1)      اداره كل مديريت بحران:جناب آقاي حيدري

2)       شركت توزيع برق: جناب آقاي جمال الدين اميني

3)       اداره كل هواشناسي: جناب آقاي رحيم صديقي

4)       صدا و سيما: جناب آقاي اسماعيل شريفيان

5)       نيروي انتظامي: جناب آقاي قدرت الله فرضي

6)       شركت آبفار: جناب آقاي رحمن رحيمي

7)       معاونت برنامه ريزي استانداري : جناب آقاي اكبر محمدي

8)       معاونت امور عمراني استانداري: جناب آقاي جمشيد اسدي

9)       لشگر28پياده كردستان : جناب آقاي سرهنگ ابراهيمي

10)    تعاوني لشگر28 پياده كردستان : جناب آقاي اسحاق عسگري

11)    شهرداري سنندج:سركار خانم شايسته محدي

12)    شركت گاز : جناب آقاي قدرت الله فعله گري

13)    شركت آب وفاضالب كردستان : جناب آقاي محمد فرهاد

14)    سازمان نظام مهندسي ساختمان : جناب آقاي نادر گودرزي

15)    جمعيت هلال احمر:جناب آقاي محمد جميل خادم

 

16)    آقاي مهندس قادري: رئيس كارگروه تامين مسكن و مدير كل بنياد مسكن استان

17)    آقاي مهندس خشنود: معاون مسكن شهري بنياد استان

18)    آقاي مهندس آور: معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد استان

19)    آقاي مهندس امامقلي:معاون عمران روستايي بنياد استان

20)    محمد شاهو گلشه: كارشناس مسئول بهسازي مسكن روستايي بنياد استان

 

 

نمايندگان اداره كل راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، شركت مخابرات و آب منطقه اي استان كردستان در جلسه حضور نداشتند.