بدنه اخبار

تشکیل جلسه سال 93 کارگروه بازسازی و تامین مسکن در شش ماهه دوم سال
مطابق با برنامه ريزي و پيش بيني هاي صورت گرفته جلسه سال 93 كارگروه بازسازي و تامين مسكن در شش ماهه دوم سال تشكيل مي گردد.