بدنه اخبار

جلسه

 

درراستای اجرای قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشوروآیین نامه اجرایی آن دومین جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن باحضورمعاون بازسازی و مسکن روستایی این بنیادوسایراعضاء مورخ 93/9/2درسالن شهیداحمدحیدری این بنیاد تشکیل گردید، دراین جلسه مهندس افشین آورمعاون بازسازی و مسکن روستایی این بنیادگفت جهت اشاعه فرهنگ ، تشویق وترغیب مردم به مقاوم سازی وافزایش سطح آگاهی جامعه درراستای شناخت خطرات وحوادث قهری بایدطرح هایی تهیه وبه سازمان مدیریت بحران پیشنهادگردد، وی بااشاره به جذب سهمیه طرح ویژه نوسازی وبهسازی مسکن روستایی افزود ضروریست سازمان ملی استاندارد لیست کلیه کارگاهای تولیدمصالح استانداردرابه تفکیک شهرستان برای بهره برداری دراختیاراین بنیادقراردهد0همچنین اعضاء دیدگاهها ونقطه نظرات خود را درخصوص عملکردهرچه بهتر کارگروه درسطح استان را بیان کردند.