صدور سند


 

گردشکار صدور سند اماکن روستایی

 

در اجرای مواد الحاقی به ماده 4 قانون ساماندهی برنامه دوم توسعه دولت جمهوری اسلامی صدور سند برای اماکن روستایی و شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت در دستور کار قرار گرفت که نحوه عملکرد صدور اسناد بشرح ذیل بطور خلاصه جهت اطلاع اعلام میگردد .

_ شناسایی روستای واجد شرایط توسط بنیاد مسکن شهرستان برابر ضوابط و دستورالعمل مربوطه

_ اعلام آمادگی همکاری اهالی روستا از سوی شورای محترم اسلامی روستای مورد نظر

_ درخواست جریان ثبتی روستای مورد نظر از اداره ثبت شهرستان

_ آگهی نقشه برداری روستای مورد نظر 20 روز قبل از شروع عملیات نقشه برداری

_ تهیه نقشه اجرایی ثبتی روستا با مقیاس 500/1 توسط بنیاد مسکن

_ ارائه نقشه تهیه شده توسط بنیاد مسکن به ثبت اسناد جهت کنترل نقشه و تهیه صورت مجلس

_تهیه نقشه A4  هر واحد توسط بنیاد مسکن و تائید توسط شورای روستا

_ تکمیل پرونده برای هر واحد توسط کارشناس بنیاد مسکن که برابر قانون بعنوان نماینده

 روستائیان تا مرحله صدور سند و تحویل به مالک مراتب را پیگیری می نماید .

_ واریز وجه مورد نظر توسط متقاضی بحساب بنیاد مسکن و ثبت اسناد

_ ارسال پرونده و نقشه A4  به اداره ثبت اسناد از سوی بنیاد مسکن

_ طرح موضوع در هیات مربوطه پس از کارشناسی توسط کارشناسان ثبت و بنیاد

_ صدور رای بنام متصرف از سوی هیات در صورت عدم معترض و ارائه مدارک مورد نیا ز

_ آگهی رای صادره در نشریه کثیر الانتشار از سوی ثبت اسناد

_ پیش نویس صدور سند مالکیت بنام متصرف در صورت عدم وصول اعتراض

_ صدور دفترچه سند مالکیت بنام فرد متصرف

_ تحویل سند صادره به نماینده روستائیان که کارشناس بنیاد مسکن می باشد .

_ تحویل اسناد صادره به شورای محترم اسلامی و یا دهیار روستا جهت تحویل به افراد روستایی